Årsberetning Basecamp Os 2023


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.01.2023 til 31.12.2023 har BaseCamp Os hatt 82 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 7.705 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 127.053 kr.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt. Som tidligere år ser vi at arrangementer i stor grad koordineres og ledes av styret.

Medlemmer

BCO har i perioden hatt en økning i betalende medlemsmasse, fra 96 stk betalende medlemmer i 2022, til 82 stk i 2023 (familiemedlemskap regnes som 3 medlemmer). Foreningen har fremdeles potensiale for å utvide antall betalende medlemmer. Basecamp Os har tradisjonelt ikke brukt mye energi på fakturering av medlemsavgifter, men vil for 2024 sende ut faktura som påminnelse.

Økonomi

Resultatet for perioden er et overskudd på 7.705 kr. Inntektene for perioden er på 81.621 kr, noe som er en kraftig nedgang fra forgående år. 2022 var et spesielt år pga. gjennomføringen av Nøra Open som ga store tilskudd. 2023 er å betrakte som et normalt år. Inntektene består i hovedsak av tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark. I tillegg kommer mindre inntekter fra medlemskontingent, utstyrsutleie, grasrotandel fra Norsk Tipping og kursavgifter. På utgiftssiden er aktivitetsuka den største utgiftsposten, i tillegg til eksterne kursholdere. Avskrivninger på foreningens utstyr er også en betydelig utgift, men påvirker ikke foreningens likviditet.

Foreningen har etter perioden en positiv egenkapital på 127.053 kr, hvorav 74.883 kr er bundet i utstyr foreningen disponerer og 52.170 kr er omløpsmidler. Foreningen har en solid økonomi, men og økning av omløpsmidlene fra tidligere år gir mer fleksibilitet i planlegging. En stor endring er at Innlandet fylkeskommune nå gir tilskudd etterskuddsvis mot slutten av året, som tvinger oss til å ha større likviditet. For detaljer se vedlagt balanse- og resultatrapport.

Utstyr

I 2023 ble det ikke kjøpt inn materiell pga. god status. Avtale med Os IL om lån av lokale for lagring av kajakker og raftingbåt med tilhørende utstyr står fortsatt. Lokalet har blitt innredet til formålet og har ført til bedre administrasjon av foreningens utstyr. Konteineren brukes fortsatt til oppbevaring av annet utstyr (klatreutstyr, skredutstyr, telt i hovedsak).

Aktiviteter

Aktivitetsuka 2023

Aktivitetsuka 2022 ble gjennomført i uke 30 (25.07.2022-31.07.2022). Som tidligere år ble det lagt opp til ulike aktiviteter hver dag. Under følger en oversikt over de ulike dagene:

Dag 1 – Introkurs / guidet tur stisykkel

Denne dagen ble gjennomført som et samarbeid mellom Basecamp Os og Urørt på Alvdal. Turen foregikk i nydelige stisyklingsterreng på Alvdal.

Dag 2 – Klatring inne i Verket på Røros

På grunn av dårlig vær så ble klatringen dessverre kansellert.

Dag 3 – Lagvis multisportkonkurranse

Denne aktiviteten ble introdusert i 2019, og har blitt gjennomført årlig siden det. Det var 10 påmeldte lag i forkant. Aktiviteter som ble gjennomført; highline og vannaktiviteter, klatring, konkurranse i teamwork, quiz og kreativitetskonkurranse.  

Multisportkonkurransen må kunne sies å være en suksess.

Dag 4 og 5: Våttkortkurs kajakk elv

Som tidligere år gjennomførte BaseCamp Os under aktivitetsuken også i fjor kurs i elvepadling. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Kayak Voss. Vi tror det er en betydelig gevinst å hente inn dyktige instruktører, både for kursenes kvalitet, men også for den videre motivasjonen og viljen til å fortsette med elvepadling for den enkelte deltaker. Kayak Voss leies da inn som instruktører, og tar ansvar for å sette opp et godt kursopplegg. BaseCamp Os stiller med hjelpeinstruktører.

Grunnkurset ble gjennomført 27. og 28. juli, med godt oppmøte. Første dag ble brukt til grunnleggende opplæring og ga deltakerne mulighet til å bli kjent og komfortable med kajakken. Dag 2 ble brukt til å anvende kunnskap fra dag 1 i ulike deler av elva. Alle deltakerne fikk både kjenne på mestringsfølelse, men også lære mye om elv og sikkerhet når man padler elvekajakk.

Styret i BaseCamp Os,

Anders Horten                                  Heine T. Sør-Reime                         Andreas R. Haukø
Styreleder                                           Økonomiansvarlig                            Styremedlem

Eirik Horten                                        Vemund Horten                Kasper Ramlo
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Styremedlem

Even Ligård                                         Magnus Løvik                                     Eirik Bækken
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Daglig leder

Rina F. Resberg
Styremedlem