Vedtekter og statutter


Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er BaseCamp Os. Foreningens initialer er BCO.

§2 Formål og verdier

Foreningens formål er å øke friluftslivsaktiviteten blant ungdom og voksne i Fjellregionen.

Foreningen arbeider for sitt formål igjennom å:

 1. Arrangere lavterskelturer i nærområdet, alene eller sammen med andre naturlige samarbeidspartnere
 2. Eie og leie ut utstyr til klubbens medlemmer
 3. Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv
 4. Fremstå som et alternativ til andre aktiviteter,men med hovedfokus på mestring.
 5. Medlemmene skal tilstrebe å ha et bærekraftig fokus ifm. med foreningens aktiviteter

§3 Organisasjon

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Organisasjonen er registrert i frivillighetsregisteret med eget org.nr.
Foreningen skal drives på frivillig basis og ingen skal være ansatt eller motta økonomisk godtgjørelse for sitt arbeide med foreningen.

§4 Medlemskap

Alle som aksepterer foreningens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Det er ingen aldersgrense for å være medlem i foreningen.

Innmelding gjøres gjennom styrets medlemmer. Det skal føres elektronisk liste over innmeldte medlemmer i foreningen.

Det skal til enhver tid være en ansvarlig for medlemsregisteret i foreningen. Dette er normalt et av styremedlemmene eller økonomiansvarlig. Dette avklares internt i styret ved første møte etter generalforsamlingen.

Utøver et medlem handlinger mot foreningens vedtekter og/eller andre bestemmelser, skader foreningen eller viser uverdig oppførsel kan medlem utvises som medlem.

§5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og giro sendes deretter ut. Det skal ikke innkreves kontingent før tidligst ½ år etter foreningens stiftelsesmøte.
Kontingent skal være en symbolsk sum og inntektene fra kontingenten skal benyttes til administrasjonsutgifter i foreningen. Foreningen ønsker kontingentinntekter for å dokumentere antall betalende medlemmer, dette som grunnlag for senere søknader og representasjon av foreningen utad.
Medlemskapet gjelder for kalenderåret kontingenteten innnbetales. Medlemskap kan innbetales for flere år.

§7 Generalforsamlingen

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen innkalles av hovedstyret med minst en uke varsel, saksliste skal da ligge vedlagt. Alle deltakere på generalforsamlingen må være medlemmer i klubben. Medlemskap kan tegnes på årsmøtet.

Generalforsamlingens oppgaver:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent, to protokollvitner og to medlemmer til tellekorps.
 3. Behandling av årsberetning og regnskap
 4. Behandling av årsplan, budsjett, kontingent og pris for utstyrsleie
 5. Behandling av innkomne saker
 6. Valg av styre:
  Styreleder
  Økonomiansvarlig
  Styremedlemmer
  Daglig leder/kontaktperson

§8 Stemmegivning ved generalforsamlingen

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.(Mer enn 50 %) Ingen har mer enn en stemme. Ved stemmelikhet avgjør hovedstyret. Ved uenighet i hovedstyret (50 % for og 50 % mot) får styreleder dobbeltstemme.  Avstemming skal være skriftlig dersom det fremmes krav om det. Ved håndsopprekning bør det stemmes i følgende rekkefølge: for, mot og avholdne.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av hovedstyret med minst 7 dagers varsel etter:
      a) Vedtak på generalforsamling.
      b) Vedtak i hovedstyret.

§10 Foreningens hovedstyre

Foreningens hovedstyre kan bestå av inntil ti medlemmer: Styreleder, økonomiansvarlig, inntil syv styremedlemmer og daglig leder/kontaktperson. Daglig leder/kontaktperson kan inngå som en av styremedlemmene. Et av styremedlemmene bør være representert fra eksempelvis foreninger som Os Barne- og ungdomsråd.

Foreningens hovedstyre velges for 2 år av gangen ved generalforsamling. Ved behov kan hovedstyre gjennomføre midlertidige endringer i styret ved 2/3 flertall. Halve styret kan velges for annethvert år.

Foreningens hovedstyre bør bestå av minst et styremedlem under 20 år.

Hovedstyret avholder styremøter hvis styreleder og/eller daglig leder/kontaktperson fremmer ønske om det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§11 Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyret skal:

 1. Utarbeide og gjennomføre helårsplan iht. generalforsamlingens bestemmelser. Primært ved å utnevne aktivitetsansvarlige, følge opp og støtte arbeidet til den enkelte aktivitetsansvarlig. Hovedstyret kan gjøre endringer rundt vedtatt årsplan så fremt det innfinner seg innenfor generalforsamlingens og foreningens intensjon og formål.
 2. Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de
  vedtak som er fattet på generalforsamlingen. Hovedstyret skal videre påse at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en oversiktlig og sporbar listeføring over medlemmer.
 3. Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide mandat eller instruks for disse. Utnevne utstyrsansvarlig med gitte oppgaver og ansvar.
 4. Daglig leder/kontaktperson skal være foreningens primære kontaktpunkt utad, mens resterende styremedlemmer, herunder også styreleder og økonomiansvarlig, har hovedansvar for foreningens mer formelle og administrative arbeid.

§12 Gjennomføring av aktiviteter

Aktiviteter skal primært gjennomføres iht. til årsplan vedtatt av generalforsamlingen. Hovedstyret skal utnevne en aktivitetsansvarlig for alle aktiviteter som gjennomføres av foreningen. Aktivitetsansvarlig kan ta med seg en ekstra person som vara/assistent til rollen. Vara skal godkjennes av hovedstyret.
Foreningen skal vedta et egenerklæringsskjema for alle deltakere på turer arrangert av BCO. Dette omfatter at hver enkelt deltaker har det hele og fulle ansvaret for seg selv under hele turens varighet i regi av BCO.

Aktivitetsansvarliges oppgaver:

 1. Ha overordnet ansvar for planlegning og gjennomføring av aktiviteter.
 2. Plikter å utarbeide etOperational Risk Management (ORM) dokument for alle aktiviteter. ORM-dokumentet skal godkjennes av minst to personer i styret i forkant av aktiviteten.
 3. Ha ansvar for at den enkelte deltaker forplikter til det juridiske ansvaret for seg selv ifb. med aktiviteter i regi av BCO. Foreningen skal aldri sette seg i situasjon hvor den har juridisk ansvar ved eventuelle ulykker ifm. med gjennomføring av aktiviteter.
 4. Undersøke om foreningens ansvarsforsikring dekker aktiviteten.

Ved personskade under gjennomføring, eller hvis minst to i styret ønsker det, skal det gjennomføres en evaluering av gjennomføring for å identifisere læringsmomenter til senere.

§13 Foreningens utstyr

Utstyret som eies eller disponeres av foreningen kan leies ut til foreningens medlemmer. Ved utleie følges priser fastsatt av Generalforsamlingen.
Hovedstyret delegerer det daglig utstyrsansvaret til en “utstyrsansvarlig”. Denne personen må ikke sitte i Hovedstyret. Utstyrsansvarlig utnevnes på årlig basis. Det er bare medlemmer i hovedstyret og utstyrsansvarlig som kan godkjenne utlån/utleie av utstyr.

Ansvar utstyrsansvarlig:

 1. Daglig håndtering og bokføring av utstyr.
 2. Sørge for at utstyret til enhver tid er i god stand.

Det skal fastsettes et reglement for utleie av utstyr som godkjennes av Hovedstyret.

§14 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan utnevnes ihht. gitte statutter. Dette kan gjøres av et enstemmig hovedstyre eller ved 2/3 flertall i generalforsamlingen.

Æresmedlemmer:
01 – Ole Høsøien Siemensen

§15 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foretas ved minimum 3/4 flertall på generalforsamling.

§16 Oppløsning /sammenslutning (§ 16  kan ikke endres)

Forslag til oppløsning eller endring av foreningen må sendes styret innen 1. uke før generalforsamlingen. Denne behandles på generalforsamlingen under innkomne saker.
Beslutter generalforsamlingen oppløsning med ¾ flertal, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling en mnd etterpå. Her kreves også ¾ flertall for et endelig vedtak om oppløsning.
Besluttes oppløsning skal foreningens utstyr omgående tilfalle den nærmest lignende frivillige forening, fortrinnsvis innenfor Os kommune, Hedmark fylke. Økonomiske midler som foreningen disponerer skal etter tiltak på oppløsende generalforsamling tilfalle frivillige foreninger som faller under minst to av foreningens formål i disse vedtektene.


Æresmedlem statutter

Følgende bestemmelser gjelder for tildeling av æresmedlemskap i BaseCamp Os (BCO):

 1. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse blant dets medlemmer.
 2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utmerket seg gjennom særdeles god innsats, betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel, eller på annen måte fremmet forenings verdier ut over hva som er forventet.
 3. Utmerkelsen skal henge høyt og skal i hovedsak kun tildeles personer som over lengre tid har utmerket seg gjennom kravene i punkt 2. Det gis åpning for at æresmedlemskap unntaksvis kan tildeles personer som over en kortere tidsperiode har oppfylt flere av kravene i punkt 2, eller som i særdeleshet anses å oppfylle enkelte krav i punkt 2.
 4. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer.
 5. Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.
 6. Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement eller på foreningens generalforsamling.
 7. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i foreningen.
 8. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og/eller hedersbevisning.
 9. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på foreningens hjemmeside.
 10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i foreningens regi.