Årsberetning Basecamp Os 2022


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.01.2022 til 31.12.2022 har BaseCamp Os hatt 96 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 1.071 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 119.348 kr.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt. Som tidligere år ser vi at arrangementer i stor grad koordineres og ledes av styret.

Medlemmer

BCO har i perioden hatt en økning i betalende medlemsmasse, fra 90 stk betalende medlemmer i 2021, til 96 stk i 2022 (familiemedlemskap regnes som 3 medlemmer). Antallet personer som følger siden til BaseCamp Os på Facebook er ca. 1300. Dette, sammen med et stort antall deltakere på arrangement som gjennomføres, tyder på at foreningen fremdeles har potensiale for å utvide antall betalende medlemmer.

Økonomi

Resultatet for perioden er et lite overskudd på 1.071 kr. Inntektene for perioden er på 190.468 kr, noe som er en kraftig økning fra forgående år. Økningen kommer av sponsor inntekter ifm arrangeringen av “Nøra Open” som omtales under aktiviteter. Øvrige inntekter består i hovedsak av tilskudd fra Innlandet fylkeskommune. I tillegg kommer mindre inntekter fra medlemskontingent, utstyrsutleie, grasrotandel fra Norsk Tipping og kursavgifter. På utgiftssiden er “Nøra Open” den store utgiftsdriveren, i tillegg til eksterne kursholdere. Avskrivninger på foreningens utstyr er også en betydelig utgift, men påvirker ikke foreningens likviditet.

Foreningen har etter perioden en positiv egenkapital på 119.348 kr, hvorav 93.301 kr er bundet i utstyr foreningen disponerer og 26.047 kr er omløpsmidler. Foreningen har en solid økonomi, men nedgang i likviditet fra foregående år tilsier at man må være mer langsiktig i planlegging av aktiviteter slik at man har kontroll på likviditet gjennom året.

For detaljer se vedlagt balanse- og resultatrapport.

Utstyr

I 2022 ble det kjøpt inn to brukte elvekajakker, og en duo elvekajakk. Dette for å minske leiekostnader ved kurs, samt øke bredden i kajakker til utlån. På grunn av økende utstyrsmengde har foreningen inngått avtale med Os IL om lån av lokale for lagring av kajakker og raftingbåt med tilhørende utstyr. Lokalet har blitt innredet til formålet og har ført til bedre administrasjon av foreningens utstyr. Konteineren brukes fortsatt til oppbevaring av annet utstyr (klatreutstyr, skredutstyr, telt i hovedsak).

Aktiviteter

Kitekurs

Kitekurs ble gjennomført 5-6 mars. Helge ved kiteskolen.no fungerte som instruktør på kurset under strålende forhold på Storwartz med 11 deltakere.  

Aktivitetsdag og generalforsamling på Gåstjønnåshytta

Aktivitetsdagen ble gjennomført i påskeuka. Her var det god deltakelse fra både små og store. Basecamp Os stod for rebusløp, diverse andre aktiviteter og grilling.

Nøra Open

Oppsummert så ble denne aktiveten en suksess. Vi lykkes med det vi ønsket oss i år, nemlig å skape en trygg og artig konkurranse for alle deltakerne, uavhengig av alder og nivå.

Mer om Nøra Open kan leses på hjemmesiden:
https://basecampos.no/dir/2022/05/25/nora-open-2022/

Aktivitetsuka 2022

Aktivitetsuka 2022 ble gjennomført i uke 30 (25.07.2022-31.07.2022). Som tidligere år ble det lagt opp til ulike aktiviteter hver dag. Under følger en oversikt over de ulike dagene:

Dag 1 – Lagvis multisportkonkurranse

Denne aktiviteten ble introdusert i 2019, og har blitt gjennomført årlig siden det. Det var 6 påmeldte lag i forkant (fra Os, Tolga, Sømådalen). Aktiviteter som ble gjennomført; highline og vannaktiviteter Langtjønna, jumarering i kran ved Hagenjordet, konkurranse i teamwork ved Hoppbakkesletta, kreativitetskonkurranse (limerick/sang) og pil & bue skyting i skitrekket.

Multisportkonkurransen må kunne sies å være en suksess.

Dag 2 – Klatring inne i Verket på Røros

På grunn av dårlig vær så ble klatringen gjennomført inne denne gangen. Det deltok ca. 20 personer på klatringen.  

Dag 3 – Introkurs / guidet tur stisykkel

Denne dagen ble gjennomført som et samarbeid mellom Basecamp Os og Urørt på Alvdal. Turen foregikk i nydelige stisyklingsterreng på Alvdal.

Dag 4 og 5: Våttkortkurs kajakk elv

Som tidligere år gjennomførte BaseCamp Os under aktivitetsuken også i fjor kurs i elvepadling. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Kayak Voss. Vi tror det er en betydelig gevinst å hente inn dyktige instruktører, både for kursenes kvalitet, men også for den videre motivasjonen og viljen til å fortsette med elvepadling for den enkelte deltaker. Kayak Voss leies da inn som instruktører, og tar ansvar for å sette opp et godt kursopplegg. BaseCamp Os stiller med hjelpeinstruktører.

Grunnkurset ble gjennomført 28. og 29. juli, med godt oppmøte. Første dag ble brukt til grunnleggende opplæring og ga deltakerne mulighet til å bli kjent og komfortable med kajakken. Dag 2 ble brukt til å anvende kunnskap fra dag 1 i ulike deler av elva. Alle deltakerne fikk både kjenne på mestringsfølelse, men også lære mye om elv og sikkerhet når man padler elvekajakk.

Styret i BaseCamp Os,

Anders Horten                                  Heine T. Sør-Reime                         Andreas Haukø
Styreleder                                           Økonomiansvarlig                            Styremedlem

Eirik Horten                                        Vemund Horten                Kasper Ramlo
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Styremedlem

Even Ligård                                         Magnus Løvik                                     Eirik Bækken
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Daglig leder

Rina F. Resberg
Styremedlem