Årsberetning Basecamp Os 2018


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.01.2018 til 31.12.2018 har BaseCamp Os hatt 137 betalende medlemmer. Det er gjennomført 9 arrangement/tiltak i perioden. Resultatet for perioden er 7.721 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 150.366 kr.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av åtte medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og fem styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt. Styremøter har i hovedsak blitt foretatt på Skype grunnet styremedlemmenes spredte bostedsadresse. Det anbefales at styret i det kommende året søker i større grad å inkludere medlemsmassen i å arrangere aktiviteter, for i større grad å fristille tid til mer administrative oppgaver som å søke om midler og koordinere nye prosjekter.

Medlemmer

BCO har i perioden hatt en liten økning i medlemsmassen, og hadde i løpet av 2018 137 betalende medlemmer (familiemedlemskap regnes som 3 medlemmer). Rutine er etablert for å sende ut medlemsfaktura via regnskapsprogrammet Visma eAccounting, noe som kan være en medvirkende årsak til økning i medlemsmassen. Det er fremdeles en del mangler i medlemsregisteret med tanke på kontaktdetaljer for utsendelse av faktura, dette jobbes med kontinuerlig. Antallet personer som følger siden til BaseCamp Os på Facebook er 1170, noe som tyder på at foreningen fremdeles har et stort potensial for å utvide medlemsmassen.

Økonomi

Resultatet for perioden er på 7.721 kr. På inntektssiden har BCO i perioden fått utbetalt 42.000 kr i støtte fra Hedmark fylkeskommune, resterende 11.391 kr i inntekter stammer fra medlemskontingent, utleie av utstyr, salg av klær og grasrotandel fra Norsk Tipping. På utgiftssiden er det som foregående år aktivitetsuka som er den store utgiftdriveren. I forbindelse med overgang til Visma eAccounting har utstyret foreningen disponerer blitt registrert som egenkapital for å synliggjøre verdiene foreningen disponerer. Dette utstyret saldoavskrives med 20% for å reflektere at utstyret mister verdi etter som det brukes. Avskrivingen er en betydelig utgiftspost i regnskapet, men dette er ikke noe som påvirker foreningens likviditet.

Foreningen sitter etter perioden med en positiv egenkapital på 150.366 kr, hvorav 83.025 kr er omløpsmidler og 67.340 kr er utstyr foreningen disponerer. Foreningen har fremdeles en solid egenkapital og har god økonomi, og styret vurderer dette til å være et godt økonomisk utgangspunkt for 2019. Styret ønsker å fremheve at foreningens inntekter utover tilskudd fra fylkeskommunen dekker driften av foreningen, men foreningen er avhengig av tilskudd for å kunne gjennomføre aktiviteter uten å tære på egenkapitalen. Grunnet solid egenkapital er det ikke søkt om støtte for 2019, noe som forventes å føre til negativt resultat for 2019.

For detaljer se vedlagt balanse- og resultatrapport.

Utstyr

I perioden er det handlet inn klatreutstyr til bruk under arrangementer for å unngå å benytte privat utstyr. Videre er det komplementert klatrepakker for is, samt gjennomført innkjøp av klatreseler for barn til utleie og bruk under arrangement. Det er i tillegg handlet inn to elvekajakker og komplementert utstyr til elvekajakkene som foreningen allerede eier. Dette vil redusere utgiftene til kajakkurs, som er en av foreningens mest populære tiltak.

Aktiviteter

Snøigloo

Vinteren 2017-2018 satte BaseCamp Os opp en snøigloo på Gåstjønnåshytta i samarbeid med styret i Gåstjønnåshytta. Ambisjonen var å få til det samme på Høsenfjellhytta og Nansenhytta, men dette lot seg ikke gjøre av diverse årsaker. Formålet med iglooen var å gi medlemmene mulighet til å overnatte i snøhule, selv om snøforholdene ikke ligger til rette og tiden ikke strekker til. Tilbudet ble benyttet av minst ett medlem og vil bli videreført i 2019.

Aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta

Tradisjonen tro arrangerte BCO aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta mandag etter palmesøndag i påska. Det ble lagt opp til skilek med rebusløp, skihopp, humpe-dumpe-løype og bålkos. Opp mot 50 store og små var innom i løpet av dagen.

Kitekurs

Planlagt kitekurs ble kansellert på grunn av værforhold.

Klatrefelt

BaseCamp Os har over lengre tid jobbet med å etablere et klatrefelt på Storstenen i Hådalen. Sommeren 2018 ble grunneieravtale signert og en fører for feltet ble publisert i forbindelse med Aktivitetsuka 2018. Feltet har boltet topptaufester og har så langt 4 ruter etablert. Det er potensiale for flere ruter på stenen og BCO vil jobbe videre med dette i 2019.

Aktivitetsuka 2018

Aktivitetsuka 2018 ble gjennomført i uke 30 (23.07.2019-29.07.2019). Som tidligere år ble det lagt opp til ulike aktiviteter hver dag. Uka generelt ble preget av det tørre klimaet som var sommeren 2018, og dette slo ulikt ut for flere av aktivitetsdagene. Under følger en oversikt over de ulike dagene:

Dag 1 – Fjelltur Hummelfjelltraversen

Uka åpner i kjent stil med fjelltur i nærområdet som dette året falt på Hummelfjelltraversen. Dette er en drøy 2 mil lang tur med start på Hummelvoll og traversering over Elvhøgda, Gråhøgda og fjellryggen videre mot Narjordet. En relativt krevende tur som forutsetter finvær. Ca 20 personer i et bredt aldersspenn deltok. Det ble lagt opp til å kunne avslutte turen etter Elvhøgda ned til Os.

I motsetning til tidligere er Hummelfjelltraversen en lengre tur der man går fra Hummelvoll til Narjordet. Dette krever noe mer logistikk og tilgang på biler ved endestopp, noe som ble koordinert og håndtert ved oppmøte utenfor Spar Os. Underveis ble det anledning til å ta et fjellbad i en tjønn ved Nybua oppe på fjellet, en anledning flere benyttet seg av. En sliten, men meget fornøyd gjeng var samstemte i at dette var en strålende tur!

Dag 2 – Klatring Ute i Hådalen og inne på verket kveldstid

Dag to av aktivitetsuka ble todelt i ute- og inneklatring. Uteklatringen ble utført på Storstenen i Hådalen på Røros der BCO i 2017 pusset frem helt nye ruter og boltet toppanker. Det deltok ca 10 personer på uteklatringa.

Inneklatring i klatreveggen på Verket i Røros ble gjennomført med godt oppmøte. Rundt 30 personer deltok, i hovedsak barn og ungdom. Dette er blitt en meget populær aktivitet.

Dag 3 – Stisykling Hummelfjell

Dag tre var i utgangspunktet tiltenkt en padletur. Padleturen, i likhet med det tradisjonsrike grunnkurset i elvekajakk måtte avlyses basert på for lav vannstand i området. Dette var som følge av en unormalt tørr sommer, resulterende i svært lave vannstander.

Stisyklingen fikk dermed svært sen innkalling, noe som i kombinasjon med høyterskelaktivitet og en noe dyster værmelding førte til labert oppmøte. Det deltok 1 person i tillegg til to styremedlemmer. De involverte fikk uansett en flott tur opp mot Gråhøgda, videre ned stien mot hyttefeltet ved Hummelfjell og avsluttet i Downhill-løypa i Hummelfjell skitrekk.

Dag 4 – Aktivitetsdag Langtjønna

Det ble også i år gjennomført aktivitetsdag ved Langtjønna i Nørdalen, Os. Her ble det lagt til rette for aktiviteter som padling, vannlek, slakkline, highline, bruskasseklatring og stisykling. Det ble også gjennomført grilling (med leveranse fra Røroskjøtt) og sosialt samvær. Som alltid svært godt oppmøte med over 50 barn og unge!

Dag 5 – Elvepadling

Det var lagt opp til elvepadling på dag 5. Denne aktiviteten forutsetter grunnkurs elvepadling og et visst ferdighetsnivå som kartlegges i forkant. Hvilket elvestrekk som padles baseres på deltakernes ferdighetsnivå og vannstand. Beklageligvis ble dette avlyst, da tilgjengelige elver med riktig vannstand for deltakernes ferdighetsnivå ikke fantes i regionen i det aktuelle tidspunktet.

Dag 6&7 – Grunnkurs elvekajakk

Grunnkurset ble dette året dessverre avlyst med bakgrunn i for lav vannstand for at kurset kunne gjennomføres forsvarlig. BCO rekognoserte flere elver i håp om at vannstanden skulle være tilstrekkelig, men med bakgrunn i både sikkerhet og utbytte for deltagerne var det ingen elver som oppfylte nødvendige krav. Denne beslutningen ble tatt i starten av aktivitetsuka, og dette ble formidlet til de oppsatte deltakerne.

Aktivitetsdag for Os skole

Den 15.06.2018 arrangerte vi aktivitetsdag for elever ved 8. og 9. trinn ved Os skole (ca. 60 elever). Elevene fikk prøve seg på rappellering og lek på vannet med raftingbåter. I løpet av dagen fikk alle som ønsket (ca. 50 elever) prøvd seg på rappellering. Det ble servert påsmurte baguetter til alle, levert av Trygstad bakeri.

Juleklatring på Røros

3.juledag arrangerte BCO i samarbeid med Røros klatreklubb juleklaring i Verket på Røros. Deltagelsen var bred med alt fra svært erfarne klatrere til yngre medlemmer som kun har prøvd klatring en gang. Arrangementet hadde ca 30 deltagere i et bredt aldersspenn.

Styret i BaseCamp Os,

Jenny Øvergård Strupstad
Styreleder

Heine T. Sør-Reime
Økonomiansvarlig

Andreas Haukø
Styremedlem

Jens Anders Volden
Styremedlem   

Jon Olav Volden
Styremedlem

Elise Oshaug
Styremedlem   

Even Ligård
Styremedlem

Eirik Bækken
Daglig leder