Innkalling til generalforsamling 2024


Styret i BaseCamp Os innkaller til generalforsamling. Avstemning vil gjennomføres digitalt gjennom løsningen «Bård». Betalende medlemmer vil få invitasjon.

Avstemning vil starte 07.05.2024 klokken 1600, og avsluttes 12.05.2024 klokken 1600.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent, to protokollvitner og to medlemmer til tellekorps.
  3. Behandling av årsberetning og regnskap fra fjoråret.
  4. Behandling av årsplan og budsjett for kommende år.
  5. Valg av styremedlemmer og leder.
  6. Behandling av innkomne saker.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til post@basecampos.no før avstemning starter.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på anmodning.

Medlemmer som kan tenke seg å gjøre en innsats i styret, bes ta kontakt med styret i BCO.

For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må kontingent for 2024 være innbetalt (søk opp Basecamp Os på vipps eller overfør til kontonr 18851676658. Beløpet er 50 kr for enkeltperson, 150 for familie – send mail til post@basecampos.no om dette).

Vel møtt!

For styret i Basecamp Os,
styreleder Anders Horten