Årsberetning Basecamp Os 2021


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.01.2021 til 31.12.2021 har BaseCamp Os hatt 90 betalende medlemmer. Årene 2020 og 2021 har vært litt annerledes enn andre år pga. COVID-19. I 2021 ble det gjennomført kun 5 aktiviteter (i 2020 ble det gjennomført 7). Resultatet for perioden er et underskudd på 6.577 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 118.277 kr.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av ni medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og seks styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt. Som tidligere år ser vi at arrangementer i stor grad koordineres og ledes av styret.

Medlemmer

BCO har i perioden hatt en nedgang i betalende medlemsmasse, fra 100stk betalende medlemmer i 2018, til 90 stk i 2021 (familiemedlemskap regnes som 3 medlemmer). Antallet personer som følger siden til BaseCamp Os på Facebook er 1317, en økning på 50. Dette, sammen med et stort antall deltakere på arrangement som gjennomføres, tyder på at foreningen fremdeles har potensiale for å utvide antall betalende medlemmer. Nedgangen i medlemmer skyldes nok at man ikke har brukt nok tid til innkreving av medlemsavgiften.

Økonomi

Resultatet for perioden er et underskudd på 6.577 kr. Inntektene for perioden er på 78.318 kr kr og består i hovedsak av tilskudd fra Innlandet fylkeskommune. I tillegg kommer mindre inntekter fra medlemskontingent, utstyrsutleie, grasrotandel fra Norsk Tipping og kursavgifter. På utgiftssiden er det eksterne kursholdere den store utgiftdriverer. Avskrivninger på foreningens utstyr er også en betydelig utgift med påvirker ikke foreningens likviditet.

Foreningen har etter perioden en positiv egenkapital på 118.277 kr, hvorav 78.888 kr er bundet i utstyr foreningen disponerer og 39.389 kr er omløpsmidler. Foreningen har en solid økonomi og en likviditet som tillater et høyt aktivitetsnivå.

For detaljer se vedlagt balanse- og resultatrapport.

Utstyr

Det er i perioden handlet inn to brukte kajakker til bruk under foreningens arrangement. Det er i tillegg komplementert utstyr til resten av foreningens elvekajakker slik at disse skal kunne nyttes samtidig.

På grunn av økende utstyrsmengde har foreningen inngått avtale med Os IL om lån av lokale for lagring av kajakker og raftingbåt med tilhørende utstyr. Lokalet har blitt innredet til formålet og har ført til bedre administrasjon av foreningens utstyr. Konteineren brukes fortsatt til oppbevaring av annet utstyr (klatreutstyr, skredutstyr, telt i hovedsak).

Aktiviteter

Snøigloo

På grunn av omstendighetene rundt COVID-19, så ble det ikke etablert snøigloo på Gåstjønnåshytta i 2021. Tidligere år har dette blitt etablert, og den har vært åpen for overnatting for alle som kunne tenke seg en natt ute i snøhule.

Kitekurs

Kitekurs ble sist gjennomført i 2020. Det ble ikke gjennomført i 2020, men er allerede planlagt inn for kommende år.

Aktivitetsdag og generalforsamling på Gåstjønnåshytta

Aktivitetsdag ble avlyst pga. COVID-19.

Klatrefelt

BaseCamp Os har over lengre tid jobbet med å etablere et klatrefelt på Storstenen i Hådalen. Sommeren 2018 ble grunneieravtale signert og en fører for feltet ble publisert i forbindelse med Aktivitetsuka 2018. Feltet har boltet topptaufester og har så langt 4 ruter etablert. I tillegg har Røros klatreklubb etablert nytt klatrefelt ved Rauhåmmårn på Røragen, med ambisjoner om å opprette 30-50 ulike ruter. Basecamp Os har tenkt å bidra inn her.

Aktivitetsuka 2021

Aktivitetsuka 2021 ble gjennomført i uke 30 (26.07.2021-01.08.2021). Som tidligere år ble det lagt opp til ulike aktiviteter hver dag. Uka ble preget av COVID, men likevel ble de fleste planlagte aktiviteter gjennomført iht. plan. Under følger en oversikt over de ulike dagene:

Dag 1 – Introkurs / guidet tur stisykkel

Denne dagen ble gjennomført som et samarbeid mellom Basecamp Os og Urørt på Alvdal. Turen foregikk i nydelige stisyklingsterreng på Alvdal.

Dag 2 – Klatring Ute i Hådalen

Uteklatringen ble utført på Storstenen i Hådalen på Røros der BCO i 2017 pusset frem helt nye ruter og boltet toppanker. Det deltok ca. 20 personer på uteklatringa.

Dag 3 – Lagvis multisportkonkurranse

Denne aktiviteten ble introdusert i 2019, og har blitt gjennomført årlig siden det. Det var 7 påmeldte lag i forkant. Aktiviteter som ble gjennomført; klatring Hagenjordet, jumarering i kran ved Hagenjordet, simulert mineløype man måtte bevege seg gjennom ved hjelp av lagarbeid, kreativitetskonkurranse (limerick) og quiz.

Multisportkonkurransen må kunne sies å være en suksess.

Dag 4 og 5: Våttkortkurs kajakk elv

Som tidligere år gjennomførte BaseCamp Os under aktivitetsuken også i fjor kurs i elvepadling. Ettersom vi nå i flere år har gjennomført grunnkurs og sikkerhetskurs innenfor elvepadling valgte vi i 2021 å kjøre teknikkurs. Begge kursene ble gjennomført i samarbeid med Kayak Voss. Vi tror det er en betydelig gevinst å hente inn dyktige instruktører, både for kursenes kvalitet, men også for den videre motivasjonen og viljen til å fortsette med elvepadling for den enkelte deltaker. Kayak Voss leies da inn som instruktører, og tar ansvar for å sette opp et godt kursopplegg. BaseCamp Os stiller med hjelpeinstruktører.

Grunnkurset ble gjennomført 29. og 30. juli, med godt oppmøte. Første dag ble brukt til grunnleggende opplæring og ga deltakerne mulighet til å bli kjent og komfortable med kajakken. Dag 2 ble brukt til å anvende kunnskap fra dag 1 i ulike deler av elva. Alle deltakerne fikk både kjenne på mestringsfølelse, men også lære mye om elv og sikkerhet når man padler elvekajakk.

Dag 6 og 7: Sikkerhetskurs elv

Teknikkurset ble gjennomført 31. juli. og 1.august, og består både av teori og praktisk øving. Alle av deltakerne hadde gjennomført grunnkurs gjennom BaseCamp Os tidligere år. Kursets mål er å bygge videre på kompetansen til deltakere, herunder mer fokus på teknikk i elv (åretak, posisjonering, osv). Både instruktøren fra Kayak Voss og BaseCamp Os sin hjelpeinstruktør var enig om at man hadde svært god måloppnåelse. Alle deltakerne virket også svært fornøyde.

Styret i BaseCamp Os,

Anders Horten                                  Heine T. Sør-Reime                         Andreas Haukø
Styreleder                                           Økonomiansvarlig                            Styremedlem

Marit Østvang                                   Vemund Horten                Elise Oshaug
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Styremedlem

Even Ligård                                         Magnus Løvik                                     Eirik Bækken
Styremedlem                                    Styremedlem                                    Daglig leder