Innkalling til generalforsamling 2019


Styret i BaseCamp Os innkaller til generalforsamling mandag 15.04.2019 kl 13.30 på Gåstjønnåshytta.

 

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent, to protokollvitner og to medlemmer til tellekorps.
  3. Behandling av årsberetning og regnskap.
  4. Behandling av årsplan og budsjett.
  5. Valg av styremedlemmer og leder.
  6. Behandling av innkomne saker.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Forslag sendes til osbasecamp@gmail.com

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på anmodning senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som kan tenke seg å gjøre en innsats i styret eller valgkomiteen, bes ta kontakt med valgkomiteen ved Erik Lillebakken på erik.lillebakken@gmail.com eller Marit Østvang på marit_ostvang@hotmail.com.

 

For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må kontingent for 2019 være innbetalt.

Vel møtt!

For styret i BaseCamp Os,
styreleder Jenny Øvergård Strupstad.