Innkalling til generalforsamling 2022


Styret i Basecamp Os innkaller til generalforsamling onsdag 13.04.2022 kl. 13.30 på Gåstjønnåshytta.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent, to protokollvitner og to medlemmer til tellekorps.
  3. Behandling av årsberetning og regnskap fra fjoråret.
  4. Behandling av årsplan og budsjett for kommende år.
  5. Valg av styremedlemmer og leder.
  6. Behandling av innkomne saker.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til post@basecampos.no

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på anmodning.

Medlemmer som kan tenke seg å gjøre en innsats i styret eller valgkomiteen, bes ta kontakt med valgkomiteen ved Kasper Ramlo eller Eirik Horten på e_horten@hotmail.com.  

For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må kontingent for 2022 være innbetalt (søk opp Basecamp Os på vipps eller overfør til kontonr 18851676658. Beløpet er 50 kr for enkeltperson, 150 for familie – send mail til post@basecampos.no om dette).

Vel møtt!

For styret i Basecamp Os,
styreleder Anders Horten